• Szkolenia
 • ADR dla kierowców
 • ADR stanowiskowe
 • Certyfikat Kompetencji Zawodowych
 • Napełnianie cystern
 • DGSA
 • BHP/ PPOŻ
 • Aplikacja ADR
 • Polityka prywatności
 • Dofinansowania do bezpieczeństwa
 • Mocowanie ładunku
 • Miś
 • Pajak
 • Kontakt
 • Administrator  Aplikacji

  Właścicielem Aplikacji mobilnej ADR APP Mobile (dalej „Aplikacja”) jest Daniel Świerczewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Leincar ADR Daniel Świerczewski, z siedzibą w Łukowie, ul. Sienkiewicza 29 (dalej „Operator”).

   

  Informacje prawne

  Wszystkie materiały zawarte w Aplikacji, w tym teksty, obrazy, grafiki, zdjęcia, opracowania, materiały filmowe i dźwiękowe i inne elementy twórcze są chronione prawami autorskimi przysługującymi Operatorowi lub przez Niego licencjonowanymi. Zabronione jest kopiowanie, wykorzystywanie, modyfikacja oraz rozpowszechnienie treści zamieszczonych w Aplikacji bez zgody Operatora.

   

  Dane osobowe

  Operator jest administratorem przetwarzanych przez siebie danych osobowych, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane są w sposób i na zasadach określonych w Klauzuli informacyjnej.

   

  Klauzula informacyjna

  1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Daniel Świerczewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Leincar ADR Daniel Świerczewski, z siedzibą w Łukowie, ul. Sienkiewicza 29  („Administrator”).

  2.      Z Administratorem można się skontaktować w następujący sposób: - listownie na adres: ul. Sienkiewicza 29, 21-400 Łuków - adres e-mail: kontakt@swierczewski- telefonicznie: 501 060 043

  3.      Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania:

  a) dane osobowe nie są przechowywane oraz przetwarzane przez właściciela aplikacji mobilnej ani nie są udostępniane podmiotom trzecim.

  4.      Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest/są:

  a)      przepisy prawa (m.in. przepisy ustawy o przepisy podatkowe, o rachunkowości)

  b)     prawnie uzasadnione interesy Administratora, tj. ustalanie i dochodzenie ewentualnych roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy

  c)      zawarcie i wykonanie umowy, w tym korzystania z praw i wykonywania obowiązków stron (realizacja umowy)

  5.      Okres przez, który dane osobowe będą przechowywane:

  a)      przez okres wykonywania umowy

  b)     do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora w szczególności związanych ustaleniem, dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami, które mogą wynikać z umowy

  c)      zawarte w dokumentacji podatkowej lub księgowej, administracyjnej do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów szczególnych

  6.      Administrator może przekazywać dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na:

  a)      zlecenie Administratora – przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z Administratorem, w ramach wymienionych powyżej celów przetwarzania i wyłącznie

  b)     zgodnie z poleceniem Administratora podmiotom uprawnionym przepisami prawa, innym niż organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania prowadzonego zgodnie z prawem Unii lub prawem polskim

  7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące prawa:

  a.      prawo dostępu do danych osobowych

  b.      prawo żądania sprostowania danych osobowych

  c.      prawo żądania usunięcia danych osobowych. Prawo to nie ma także zastosowania w zakresie jakim przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania, lub kiedy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

  d.      prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

  e.      prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy Administrator przetwarza dane w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez Administratora, zgodnie z ust. 2 punktem 2) lit. b) niniejszej klauzul informacyjnej

  f.       prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Administrator przesłał je do innego administratora. Jednakże Administrator zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko, co do tych danych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

  8.      Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

  9.      Podanie danych w związku z zawieraną umową jest konieczne do jej zawarcia i wykonywania. Bez podania tych danych nie będzie możliwe zawarcie umowy z Administratorem.

  10.   W trakcie przetwarzania, przez Administratora, nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania. Oznacza to, że żadne decyzje Państwa dotyczące nie zapadają wyłącznie automatycznie oraz, że nie buduje się żadnych profili.

  11.   Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

   

  Jeżeli jesteś zainteresowany i chcesz uzyskać
  więcej informacji zadzwoń

  501060043

  lub wyślij wiadomość poprzez formularz niżej

  SzkoleniaDGSABHP/ PPOŻAplikacja ADRPolityka prywatności 1Dofinansowania do bezpieczeństwaMocowanie ładunkuKontakt
  img rectangle