• Szkolenia
 • ADR dla kierowców
 • ADR stanowiskowe
 • Certyfikat Kompetencji Zawodowych
 • DGSA
 • BHP/ PPOŻ
 • Aplikacja ADR
 • Polityka prywatności
 • Dofinansowania do bezpieczeństwa
 • Mocowanie ładunku
 • Miś
 • Pajak
 • Kontakt
 • ADR dla kierowców

  Kurs ADR jest przeznaczony dla kierowców przewożących towary w transporcie drogowym w ilościach nie podlegających wyłaczeniom od przepisów ( jeżeli kierowca przewozi materiały wymagające oznakowania pojazdu pomarańczową tablicą ostrzegawczą jest zobowiązany do posiadania uprawnień ADR). 

  Oferujemy następujące kursy dla kierowców:
  Kursy ADR podstawowy 
  ( jeżeli chcesz przewozić towary niebezpieczne chłodnią, pod plandeką lub pojazdem bez przykrycia)
  Kurs ADR specjalistyczny – cysterny 
  ( jeżeli chcesz przewozić np. paliwo w cysternie)
  Kurs ADR specjalistyczny klasa 1 
  – materiały wybuchowe
  Kurs ADR specjalistyczny klasa 7 
  – materiały promieniotwórcze

  Zakres kursów ADR

  Kurs podstawowy obejmuje tematy:

  wymagania ogólne dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych, w tym przepisy prawne, podstawowe definicje, szkolenie osób zaangażowanych w przewóz towarów niebezpiecznych oraz wyłączenia stosowania przepisów Umowy ADR

  główne rodzaje zagrożeń - podstawy klasyfikacji towarów niebezpiecznych, rozpoznawanie zagrożeń na podstawie nalepek i znaków

  oznakowania oraz umieszczania nalepek ostrzegawczych i tablic barwy pomarańczowej

  informacje na temat ochrony środowiska i kontroli przewozu odpadów

  działania zapobiegawcze i środki bezpieczeństwa właściwe dla różnych rodzajów zagrożeń

  czynności, które należy podjąć po zaistnieniu wypadku, w szczególności w zakresie pierwszej pomocy, bezpieczeństwa ruchu drogowego, używania sprzętu ochronnego, w tym gaśniczego oraz środków ochrony indywidualnej

  odpowiedzialność kierowcy i innych uczestników przewozu towarów niebezpiecznych

  przeznaczenie i sposób działania wyposażenia technicznego pojazdów, w tym wyposażenia przeciwpożarowego oraz wyposażenia ochronnego (ogólnego i indywidualnego) - wymagania i sposób użycia

  manipulowanie sztukami przesyłki i ich układanie, załadunek i rozładunek, w tym zakazy ładowania razem różnych towarów niebezpiecznych, ograniczenia przy przewozie z żywnością, środki ostrożności, które powinny być podjęte podczas załadunku i rozładunku towarów niebezpiecznych, oraz mocowanie i zabezpieczanie ładunku, a także wymagania wynikające z obowiązujących norm

  informacje na temat realizacji przewozu kombinowanego

  ograniczenia przejazdu przez tunele oraz postępowanie kierowcy podczas takiego przejazdu, w szczególności zapobieganie wypadkom, bezpieczeństwo, postępowanie w przypadku pożaru lub innych zagrożeń

  ochrona towarów niebezpiecznych

  dokumentacja wymagana przy przewozie towarów niebezpiecznych, w tym zawartość i zasady sporządzania dokumentu przewozowego

  Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu w cysternach obejmuje tematy:

  zachowanie się pojazdów na drodze, z uwzględnieniem przemieszczania się ładunku

  wymagania dotyczące pojazdów i cystern, w szczególności:
  • pojazdy i ich wymagania techniczne
  • budowa cystern i ich wyposażenie obsługowe i konstrukcyjne,
  • kody cystern,
  • rodzaje i terminy badań cystern
  ogólne wiadomości teoretyczne na temat różnych systemów napełniania i opróżniania cystern
  dodatkowe przepisy szczególne dotyczące używania pojazdów, w szczególności świadectw dopuszczenia pojazdu ADR, znaków dopuszczenia, oznakowania tablicami barwy pomarańczowej oraz umieszczania nalepek ostrzegawczych

  Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu materiałów i przedmiotów klasy 1 obejmuje tematy:

  specyficzne zagrożenia stwarzane przez materiały wybuchowe i przedmioty z materiałami wybuchowymi
  szczególne wymagania, w tym zakazy, dotyczące pakowania i ładowania razem różnych materiałów i przedmiotów klasy 1

  wymagania dotyczące pojazdów EX/II i EX/III oraz MEMU

  przepisy szczególne dotyczące materiałów i przedmiotów wybuchowych, świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR, oznakowania tablicami barwy pomarańczowej oraz umieszczania znaków i nalepek ostrzegawczych

  Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu materiałów promieniotwórczych klasy 7 obejmuje tematy:

  specyficzne zagrożenia związane z promieniowaniem jonizującym

  szczególne wymagania dotyczące pakowania, manipulowania, ładowania razem i układania materiałów promieniotwórczych

  dodatkowe przepisy szczególne dotyczące materiałów promieniotwórczych, oznakowania tablicami barwy pomarańczowej oraz umieszczania znaków i nalepek ostrzegawczych

  szczególne środki bezpieczeństwa, które powinny być podjęte w razie wypadku z materiałem promieniotwórczym
  Podczas szkolenia korzystam z autorskich prezentacji szkoleniowych ( kliknij, aby pobrać ) oraz materiałów szkoleniowych w formie skryptu szkoleniowego. Kursant również dostaje na własność skrypt oraz instrukcję pisemną. 

  Kursanci mają do dyspozycji szereg testów sprawdzających z każdego rodzaju szkolenia. 

  Posiadamy również autorską aplikację mobilną dla kierowcy ” ADR APP Mobile” dostępną do pobrania na telefon z systemem android -> TUTAJ . Korzystanie z aplikacji bardzo ułatwia pracę z towarami niebezpiecznymi dając możliwość sprawdzenia niezbędnych informacji o przewożonym materiale w każdej chwili, wystarczy posiadać przy sobie telefon. 

  Istotne jest indywidualne podejście do kursanta, dlatego organizujemy szkolenia zarówno dla małych jak i większych grup oraz na zamówienie dla firm. 

  Żeby posiadać uprawnienia ADR kierowca powinien mieć skończone 21 lat oraz musisz posiadać prawo jazdy kategorii „B”. 

  Po zdanym egzaminie po kursie ADR w terminie 14 dni roboczych na Twój adres listonosz przyniesie „Zaświadczenie ADR”, którego koszt wynosi 50,50 zł. Ważność zaświadczenie ADR wynosi 5 lat. 

  Kierowcy przewożący towary niebezpieczne w ilościach dla których nie mają obowiązku oznakowywać pojazdu zgodnie z wymogami ADR również zobowiązani są do uczestnictwa w przeznaczonym dla nich szkoleniu specjalistycznym. 

   Aktualne miejsca szkoleń ADR:

  Jeżeli jesteś zainteresowany i chcesz uzyskać
  więcej informacji zadzwoń

  501060043

  lub wyślij wiadomość poprzez formularz niżej

  SzkoleniaADR dla kierowców 1ADR stanowiskowe Certyfikat Kompetencji Zawodowych DGSABHP/ PPOŻAplikacja ADRDofinansowania do bezpieczeństwaMocowanie ładunkuKontakt
  img rectangle